Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting instantZorg (hierna “instantZorg”, “wij”, “onze”, “ons”) bestaat uit drie enthousiaste DenkTankers met de ambitie om mensen met vragen over hun chronische aandoening te helpen door hun vraag ter beantwoording voor te leggen aan ervaringsdeskundigen met dezelfde chronische aandoening. Op dit moment voeren wij een pilot uit voor onze dienstverlening en kunnen deelnemers met Diabetes Mellitus Type 1 zich aanmelden als vragensteller of beantwoorder.

instantZorg neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement lees je welke data wij verzamelen en met welk doel alsmede welke rechten je hebt met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens.

De laatste versie van dit privacy statement dateert van 11 juni 2020.

Wie is instantZorg en hoe kan ik contact opnemen?

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Stichting instantZorg, kantoorhoudende te 1016 EV in Amsterdam aan de Keizersgracht 264, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78201489. U kunt contact opnemen met instantZorg via info@instantZorg.org.

Op wie is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is op u van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u zich in dit verband aanmeldt als vragensteller of beantwoorder. Daarnaast is dit privacy statement op u van toepassing wanneer u onze website (www.instantzorg.org) bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Hoe gebruikt instantZorg uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor instantZorg persoonsgegevens van u verwerkt. Daarbij is telkens per onderdeel aangegeven welke gegevens instantZorg gebruikt, voor welk doel we de gegevens gebruiken, wat de juridische grondslag (reden) is om die gegevens te mogen gebruiken en hoe lang de gegevens door instantZorg worden bewaard.

Uitvoeren van onze dienstverlening

Wij brengen mensen met vragen over hun aandoening Diabetes Mellitus Type 1 (vraagstellers) in contact met ervaringsdeskundigen (beantwoorders). Daarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wanneer u geen of onvoldoende informatie verstrekt kunnen wij er niet voor zorgen dat de vragen van vraagstellers door beantwoorders worden beantwoord.

Doeleinden:Faciliteren van aanmelding voor diensten, verifiëren van contactgegevens, controleren of het juist is dat u zich heeft opgegeven voor de pilot, zorgen dat u onze diensten kunt gebruiken als vragensteller of als beantwoorder, afhandelen van vragen of klachten over onze dienstverlening, verbetering van onze dienstverlening, evalueren van de pilot.
Gegevens:E-mailadres, telefoonnummer, datum en tijd van uw aanmelding, naam (gebruikersnaam of alias), of u een vragensteller bent of een beantwoorder. Door uw aanmelding geeft u aan dat u Diabetes Mellitus Type 1 heeft. Na uw aanmelding verwerken wij de inhoud van uw vragen of antwoorden. Deze informatie kan gegevens over uw gezondheid bevatten.
Grondslag:Uitvoering van een (gebruiks)overeenkomst. Ten aanzien van het evalueren van de pilot hebben wij een gerechtvaardigd belang, welke erin is gelegen dat wij onze dienst (en daarmee de zorgverlening) kunnen verbeteren en efficiënter kunnen maken en aan een grotere groep toekomstige gebruikers kunnen aanbieden. Wij kunnen in voorkomende gevallen uw uitdrukkelijke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.
Bewaartermijn:Wij bewaren uw persoonsgegevens voor 7 jaar. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Gebruik van de website en contact onderhouden

Via onze website kunt u informatie over ons vinden en contact met ons opnemen. Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Wij onderhouden graag een duurzame relatie met u. Wij kunnen u per e-mail uitnodigen voor workshops, presentaties en andere evenementen.

Doeleinden:Aanbieden van de website en daarbij horende functionaliteiten, afhandelen van vragen en klachten, inschrijven voor onze nieuwsbrief, versturen van uitnodigingen voor evenementen, verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
Gegevens:Naam, e-mailadres, IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, de browser die u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en het tijdstip en datum van uw bezoek (A/B testing cookies en andere functionele cookies), inhoud van uw vragen en (contact) verzoeken. instantZorg maakt gebruik van e-mail tracking en Google Analytics (zie hierna).
Grondslag:Gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het informeren over onze dienstverlening en de promotie daarvan, alsmede bij de afhandeling van uw vragen of verzoeken en de afhandeling van uw aanmelding voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.
Bewaartermijn:Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden.

E-mail tracking

InstantZorg heeft een e-mailtrackingfunctionaliteit verwerkt in haar nieuwsbrieven, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande nieuwsbrief in te sluiten. Zodra u de nieuwsbrief opent, krijgt instantZorg toegang tot bepaalde informatie.

Doeleinden:Het verbeteren van onze diensten, het afstemmen van onze nieuwsbrieven op uw persoonlijke voorkeuren.
Gegevens:Naam en achternaam, e-mailadres, bevestiging dat de e-mail is ontvangen en geopend, IP-adres van waaraf de e-mail is geopend; of er op een link in de email is geklikt; IP-adres van waaraf op de link is geklikt en browser en het besturingssysteem dat gebruikt werd door de persoon die op de link heeft geklikt.
Grondslag:Gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de e-mail tracking. Dat belang bestaat eruit om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen (direct marketing). 
Bewaartermijn:Gegevens met betrekking tot e-mail tracking worden niet langer dan 3 maanden bewaard.

Google Analytics

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van onze website, maakt instantZorg gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie op uw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd.

Doeleinden:Het opstellen van anonieme rapporten, zodat wij onze website  kunnen verbeteren en de informatie hierop makkelijker vindbaar kunnen maken.
Gegevens:De informatie die wordt verzameld bestaat uit uw IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan instantZorg verstrekt. instantZorg verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt.
Grondslag:Wij hebben gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens door middel van analytische cookies. Dat belang bestaat uit het verbeteren en relevanter maken van de website.
Bewaartermijn:Gegevens met betrekking tot Google analytics worden maximaal 14 maanden bewaard.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

instantZorg heeft de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

·            instantZorg heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft instantZorg Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

·            instantZorg heeft het laatste octet van uw IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.

·            instantZorg heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google uitgezet, zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie)doeleinden kan gebruiken.

·            instantZorg maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere diensten van Google.

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Onderzoek & Ontwikkeling

Onze dienstverlening bevindt zich in de ontwikkelfase. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze dienst verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm verder verwerken voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Doeleinden:Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening, wetenschappelijk en statistisch onderzoek.
Gegevens:Gegevens die wij verwerken in het kader van het aanbieden van onze dienstverlening alsmede uw vragen, verzoeken en klachten. Wij kunnen geaggregeerde gegevens verwerken ten aanzien van gewoonten, levensstijl en gezondheid.
Grondslag:De persoonsgegevens die wij verwerken voor onderzoek en ontwikkeling kwalificeren als persoonsgegevens over uw gezondheid. Wij vragen u daarom vooraf om ondubbelzinnige toestemming.
Bewaartermijn:Voor de duur van de pilot. Na afloop van de pilot worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en/of verwijderd.

Hoe verkrijgt instantZorg uw persoonsgegevens?

instantZorg verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan instantZorg heeft verstrekt.

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij instantZorg. Daarnaast worden de persoonsgegevens die u als vragensteller verstrekt gedeeld met vooraf geselecteerde beantwoorders. De antwoorden van de beantwoorders worden verstrekt aan de desbetreffende vragensteller. Ontvangers van vragen en antwoorden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hierin zijn vervat. Wij raden u aan om de inhoud van uw vraag of uw antwoord te beperken tot datgene wat noodzakelijk is om een goed antwoord te krijgen/geven.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen om onze website te hosten en onze nieuwsbrieven te versturen. Ook komt de communicatie tot stand via een berichten dienstverlener. Wanneer wij een verwerker inschakelen sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij.

Wanneer wij informatie delen met onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek, gebeurt dit in beginsel anoniem. Wanneer het voor het onderzoek niet mogelijk is om met geanonimiseerde data te werken, vragen wij vooraf uw toestemming voor uw deelname aan het onderzoek en om uw persoonsgegevens met de onderzoeksinstelling te delen.

Wij delen uw persoonsgegevens ten slotte met bevoegde autoriteiten, en rechterlijke instanties voor zover wij daartoe wettelijk zijn bevoegd en/of verplicht.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (“EER“) verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van communicatie dienstverleners of hosting partijen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij zullen in voorkomende gevallen maatregelen nemen de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de van modelcontractbepalingen of adequaatheidsbesluiten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die gebonden zijn aan (afgeleide) wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Wanneer u vragen heeft over onze beveiliging kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit privacy statement.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

  • Recht op inzage. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij instantZorg over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
  • Recht op correctie. Als blijkt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, kunt u ons verzoeken om deze te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
  • Recht op beperking van de verwerking. U heeft, onder voorwaarden, het recht om instantZorg te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op bezwaar. Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van instantZorg of een derde plaatsvindt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt, dan kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door u af te melden van de nieuwsbrief.
  • Recht op gegevensoverdracht. U heeft het recht uw persoonsgegevens van instantZorg te verkrijgen. instantZorg zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer verder mogen verwerken. Het kan zijn dat instantZorg u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door instantZorg

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@instantzorg.org. instantZorg zal uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat instantZorg een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Alleen in bijzondere gevallen mogen wij er langer over doen, maar wij laten dan wel binnen een maand iets van ons horen.

Indien instantZorg uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Wanneer wij substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Bij vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via info@instantzorg,org, bijvoorbeeld wat betreft de belangenafwegingen die wij hebben gemaakt om een gegevensverwerking op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ te baseren. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.